Browsing: Meditation

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं…