49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం – వారం 5

0

ఈ వారం మన మాట పై అదుపు తప్పకుండా ప్రతి మాటను ఎరుకతో మాట్లాడుతూ, వ్యసనాలకు బానిసలు కాకుండా మన జీవితం పై మనకి అదుపు తప్పకుండా, చెయ్యాల్సిన ప్రక్రియలను మీకు అందిస్తున్నాం. మీ మెరుగైన జీవితానికి మీరు మరొక అడుగు ముందుకు కదలండి

Day 29

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Day 30

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Day 31

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Day 32

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Day 33

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Day 34

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

Dat 35

49 రోజుల ఆధ్యాత్మిక క్లేశ నిర్మూలన విధానం

 

Share.

About Author

Leave A Reply